O škole

Základná umelecká škola Giraltovce poskytuje umelecké vzdelanie, pripravuje žiakov na štúdium na konzervátoriu, stredných a vysokých školách s umeleckým a pedagogickým zameraním.

V škole sú zriadené 4 odbory, v rámci ktorých je venovaná osobitná starostlivosť každému žiakovi, jeho individuálnym schopnostiam, rozvíjaniu talentu a estetického cítenia. Absolventi ZUŠ-ky disponujú hudobnými, výtvarnými, tanečnými a komunikačnými zručnosťami a nadobudnutými vedomosťami z teórie a dejín umenia. Naši žiaci nachádzajú uplatnenie v tanečných skupinách a súboroch, v ľudových hudbách i v tanečných kapelách. Školu navštevuje viac ako 500 žiakov.

Hudobný odbor

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, basgitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaunu, lesnom rohu, cimbale, bicích nástrojoch a spev.

Hudobné telesá na našej škole:

 • školský orchester
 • dychový orchester WIND BAND
 • akordeónový orchester
 • ľudová hudba
 • tanečné skupiny

                                                     Účinkovať je možné tiež v speváckom zbore a v ľudovej speváckej skupine.

 

Tanečný odbor

V tanečnom odbore sa vyučuje klasický, scénický, džezový, moderný a ľudový
tanec.

Žiaci tanečného odboru sa naučia tance, ľudové piesne, tradície a ľudový odev z jednotlivých regiónov Slovenska.

Pri tanečnom odbore pracuje folklórny súbor “Giraltovčan“. Naši tanečníci pravidelne účinkujú na podujatiach v meste, na folklórnom festivale, verejných koncertoch, plesoch a úspešne reprezentujú školu na rôznych súťažiach.

 

 

Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú tieto výtvarné činnosti:

 • kreslenie podľa živých a neživých modelov (návrhy a ilustrácie)
 • maľba – techniky, poznatky o farbách, delenie farieb, farebná perspektíva, maliarske a umelecké smery
 • dekoratívne činnosti – ornamenty, zhotovovanie úžitkových predmetov, bábok, návrhy oblečenia, dizajn, obalová technika
 • modelovanie – práca s hlinou, odlievanie zo sadry, výroba šperkov a pod.
 • grafika – grafické techniky, tlač pohľadníc, tvorba ilustrácií, propagačné práce, písmo a jeho výtvarné použitie
 • digitálna fotografia – fotografovanie, úprava fotografií na PC

                                                  Získané poznatky žiaci využívajú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti.

 

Literárno-dramatický odbor

LDO poskytuje dramatické, rečové, prednesové, slovesné, pohybové i hudobné činnosti vedúce k rozvoju osobnosti žiaka. Vychováva náročného čitateľa, poslucháča, diváka, aktívneho spolutvorcu divadelných hier, hercov a bábkohercov. 

Cieľom literárno-dramatického odboru je príprava žiakov na povolania, v ktorých je základom komunikatívnosť, ústretovosť, vzťah k človeku, reprezentatívnosť a kultivovaný prejav.